Otisk, občanské sdružení

Vítejte na stránkách občanského sdružení OTISK


Rozhledna Bolfánek

informace
pro návštěvníky

Sv. Wolfgang - legendy

Sv. Wolfgang - legendy

KULT SV. WOLFGANGA

•    Nejstarším kultovním místem se stává jeho hrob v kryptě kostela, který patří klášteru sv. Jimrama (Emmerama) v Řezně. Větší příliv poutníků se zde ale nekonal. Centrem kultu se stává městečko St. Wolfgang, které leží u jezera nesoucí světcovo jméno (Wolfgangsee nebo  i Abersee).
•    Centrem pozdně středověkého uctívání je městečko St. Wolfgang v Rakousku. Z tohoto centra se úcta šíří dál. Na poutnických trasách jdoucích z Čech do Rakouska leží např. Kefermarkt s kostelem sv. Wolfganga nebo ves St. Wolfgang u Weitry (Vitoraz). (pozn. v Kefermarktu nedaleko hranic s ČR najdeme známý poutní kostel sv. W. s vyřezávaným oltářem – skvostem gotického řezbářského umění)
•    V Čechách a na Moravě leží místa uctívání většinou v příhraničních oblastech sousedících s Rakouskem nebo Německem.
•    Uctívání ve Švýcarsku  souvisí s W. pobytem v klášteře Einsiedeln.
•    V Maďarsku  leží střediska uctívání na poutnických trasách směřujících k městečku St. Wolfgang v Rakousku. Do městečka putovali poutníci např. ze Šoproně nebo Prešpurku (dnes Slovensko).

Svatý Wolfgang - legendy
•    Hned po světcově skonu se začínají objevovat legendistická zpracování jeho života. K jedněm z prvních se řadí spis „VITA S. WOLFKANGI EPISKOPI“ . Vznikl mezi lety 1037-1052. Napsal ho řezenský kronikář Otloh. Legenda mnicha Arnolda „LIBRI DE SANCTO EMMERAMO“ (= Kniha o sv. Jimramovi) vznikla před rokem 1037 a obsahuje zprávy o sv. Wolfgangovi.

Nejznámější legendy :
- legenda, kterou předpověděl svůj skon : ve snu se mu zjevil sv. Otmar a předpověděl, že zemře po 22ti letech strávených v biskupském úřadě a na místě zasvěceném sv. Otmarovi
- legenda o oznámení  vzniku císařství : ve snu se bavorskému vévodskému synovi Jindřichovi zjevil na stěně vedle W. hrobu nápis „Post sex“  (=po šesti). Jindřich se obával, že po šesti dnech nebo po šesti měsících zemře. Po šesti letech byl ale korunován na císaře. Nápis „Post sex“ bývá jedním z atributů sv. W.
- legendy od Aberského jezera : legendy se zakládají na historickém pobytu sv. W. v Rakousku v 70. letech 10. století.

Hlavní pověsti :
Sv. W. sem utekl před přílišnou úctou ,kt. mu byla prokazována jako řezenskému biskupovi. Se svým bratrem z kláštera se uchýlil do samoty hor u Salzburku. Zde žili po dobu jednoho roku poustevnickým životem. Potom se usídlili u Aberského jezera na hoře Falkenstein.
Pro žíznícího bratra probudil na Falkensteinu pramen vody. Do skály zapíchl hůl a vytryskl pramen vody. Navzdory tomuto zázraku řádový bratr sv. Wolfganga brzy opustil. Voda ze studánky byla považována za léčivou na oční problémy.
Ďábel chtěl W. rozmáčknout tím,že skály na Falkensteinu tlačil k sobě. W. se ale proti nim postavil s rukama rozpraženýma do tvaru kříže. Otisky hlavy a rukou jsou ve skále vidět dodnes.
Nejznámější legenda – aby sv. W. unikl satanovi, který ho na hoře Falkenstein stále sužoval, hodil sekerou do údolí s úmyslem,kde sekeru najde,tam postaví poustevnu a kostel. Sekeru našel břehu Aberského jezera, kde dodnes stojí v městečku St. Wolfgang kostel sv. Wolfganga.
Když sv. Wolfgang šel z hory Falkenstein dolů do údolí hledat sekeru, zmožen hladem a žízní si sedl na jeden z kamenů, který změkl jako vosk a poskytl tak poustevníkovi odpočinek. Otisky v kameni jsou vidět dodnes.
Čert, který W. znova trápil,byl zapřáhnut při stavbě kostela jako přisluhovač.  Jako odplatu dostal čert prvního poutníka, kterým se stal vlk. Čert vlka unesl a ve vzteku ve vzduchu roztrhal.


© Otisk o.s.        Facebook        E-mail        Kontakt

NEWSLETTER